Menu

Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w placówkach Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im prof Andrzeja Tymowskiego:

 • przy ul. Konwiktorskiej 3/5, w pokoju nr 21 w następujących dniach i godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek – godz. 16.00 – 20.00
  • środa, piątek – godz. 12.00 – 16.00
 • przy ul. Twardej 1 w następujących dniach i godzinach:
  • poniedziałek – godz. 8.00 – 10.00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 8.00 – 12.30

Pomoc prawna udzielana jest na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2015 r., Poz. 1255).

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna świadczona przez Centrum Pomocy Społecznej

Pomoc prawna w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego świadczona jest przez adwokata Pana Ireneusza Wyrzykowskiego w zakresie:

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa pracy,
 • prawa lokalowego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa cywilnego,
 • zabezpieczenia społecznego,
 • postępowania egzekucyjnego.

Adwokat po wcześniejszym umówieniu terminu za pośrednictwem pracownika socjalnego udziela konsultacji w poniedziałki i czwartki w godz. 8.00-16.00 i niektóre piątki w godz. 8.00-16.00 w pok. nr 23. Szczegółowych informacji na temat terminu przyjęć adwokata udziela kancelaria bądź pracownicy socjalni Centrum. Bezpośredni kontakt do adwokata: ireneusz.wyrzykowski@cps.srodmiescie.warszawa.pl, tel. 22 621 95 26, wew. 223

Pomoc w zakresie zadłużeń

Pomoc  można uzyskać u pracownika Biura Porad Obywatelskich Pani Beaty Łukasiewicz, która dyżuruje w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście we wtorki w godzinach 11:00 – 15:00 w pokoju nr 21.