Link

Menu

Działy Centrum

Dział Pomocy Środowiskowej i Usługowej

Lokalizacja: ul. Konwiktorska 3/5

Kierownik: Jolanta Gocłowska

Pomoc udzielana rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w formie:

 • zasiłków stałych, celowych, okresowych,
 • posiłków, pomocy żywnościowej
 • usług opiekuńczych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej,
 • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • pomocy żywnościowej,
 • sprawienia pogrzebu,
 • kierowania do Domów Pomocy Społecznej,
 • ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kontakty


Dział Pomocy Specjalistycznej

Lokalizacja: ul. Konwiktorska 3/5

Kierownik: Magdalena Kulik

Pomoc udzielana rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich, osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, uzależnieniami oraz osobom bezrobotnym w formie:

 • asysty rodzinnej,
 • rodzin wspierających,
 • specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych,
 • realizacji procedury „Niebieskie Karty”
 • Klubu Aktywizacji Zawodowej, Prac Społecznie Użytecznych, Programu Aktywizacja i Integracja
 • poradnictwa prawnego, psychologicznego, terapeutycznego.

Kontakty


Dział Wsparcia Społecznego

Lokalizacja: ul. Świętojerska 12a, ul. Twarda 1

Kierownik: p.o Agnieszka Malicka

Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych w formie:

 • działalności usługowej – posiłki, usługi ponadpodstawowe (fryzjerskie, pralnicze), pobyt całodobowy, rehabilitacja, doraźna pomoc lekarska;
 • działania aktywizujące seniorów –  terapia zajęciowa, spotkania integracyjne, zajęcia sportowe, kulturowe, edukacyjne, imprezy okolicznościowe.

Kontakty


Zespół ds. Projektów i Programów

Lokalizacja: ul. Świętojerska 12a

Kierownik: Katarzyna Małys-Pęczalska

Organizowanie działań skierowanych do różnorodnych grup odbiorców – dzieci, rodziców, seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez:

 • wolontariat,
 • współpracę z partnerami lokalnymi,
 • realizację programów i projektów społecznych.

Kontakty


Dział Finansowo-Księgowy

Lokalizacja: ul. Konwiktorska 3/5

Główny Księgowy: Krzysztof Konopka

Kontakty


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Lokalizacja: ul. Konwiktorska 3/5

Kierownik: Tomasz Szacha-Głuchowicz

Kontakty


Zespół Kadr i Szkoleń

Lokalizacja: ul. Konwiktorska 3/5

Kontakty


Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lokalizacja: ul. gen. W. Andersa 6/8

Kontakty


Zespół Prawny i Zamówień Publicznych

Lokalizacja: ul. Konwiktorska 3/5

Kontakty