Menu

FAQ

Komu przysługuje pomoc

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

 • trudna sytuacja życiowa
 • trudna sytuacja finansowa

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1/. Obecnie obowiązujące od 1 października 2015 r. kwoty wynoszą odpowiednio:

 • osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł
 • osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł
 • rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Społecznych.

 

 

Jakie zebrać dokumenty:

 

Zasiłek stały

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 4. Kontrakt socjalny.

 

Zasiłek okresowy

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 4. Kontrakt socjalny.

 

Zasiłek celowy

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 4. Kontrakt socjalny.

 

Przyznanie usług opiekuńczych

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
 6. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych ( dokument pomocniczy ),
 7. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Ankieta określająca szczegółowy zakres przyznawanych usług opiekuńczych.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.

 

Pomoc w formie gorącego posiłku

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 • Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 • Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 • Oświadczenia o stanie majątkowym.
 • Kontrakt socjalny.
 • W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 


Rodzina 500+

Wnioski w sprawie świadczeń 500+ należy składać w Referacie Świadczeń Rodzinnych (piętro 2) Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (Nowy Świat 39). Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na  temat programu wsparcia rodziny:

http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-2347-program_500.html

Zapraszamy także do obejrzenia filmu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus?