Link

Menu

FAQ

Jak złożyć wniosek o pomoc?

 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio u pracownika socjalnego, w kancelarii, bądź drogą korespondencyjną na adres Centrum Pomocy Społecznej. Podanie o pomoc można również złożyć elektronicznie za pomocą faksu lub adresu e-mail.

Złożenie wniosku wszczyna postępowanie administracyjne.

W ramach postępowań prowadzonych w systemie pomocy społecznej szczególne miejsce zajmuje rodzinny wywiad środowiskowy.


Co to jest wywiad środowiskowy?

 

Wywiad środowiskowy jest przeprowadzony przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni roboczych od  dnia złożenia wniosku o pomoc, bądź w sprawach niecierpiących zwłoki wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Wywiad środowiskowy jest przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej uzyskaniem pomocy.

Celem wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc.

Sytuację bytową ustala się na podstawie dokumentów, różnych w zależności od sytuacji życiowej wnioskodawcy i rodzaju pomocy, o jaką się ubiega. W szczególności są to dokumenty o wysokości dochodów (np. zarobki, emerytura, renta, świadczenia rodzinne i inne), stopniu niepełnosprawności, czy statusie osoby bezrobotnej, a także rachunki obciążające miesięczny budżet domowy.

Dokumenty obrazujące sytuację bytowa warto przygotować wcześniej, jednakże w przypadku trudności z ich pozyskaniem, pracownik socjalny korzystając ze szczególnych uprawnień, pozyska je droga urzędową. Należy podkreślić, że zbieranie dokumentacji przez pracownika socjalnego może wydłużyć postępowanie.

Pracownik socjalny podczas wywiadu środowiskowego poprosi o okazanie dowodu tożsamości, celem identyfikacji oraz wprowadzenia danych osobowych do systemu pomocy społecznej.

Należy zapamiętać, że pracownik socjalny nigdy nie poprosi o kopię dowodu osobistego lub jego wypożyczenie celem skserowania!

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz zebranej niezbędnej dokumentacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby (rodziny). Osoba (rodzina) korzystająca z pomocy społecznej zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.


Komu przysługuje pomoc finansowa?

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

 • trudna sytuacja życiowa
 • trudna sytuacja finansowa

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1). Obecnie obowiązujące od 1 października 2015 r. kwoty wynoszą odpowiednio:

 • osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł
 • osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł
 • rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Społecznych.


Co jest dochodem?

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (netto – tj. „na rękę”) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:

 • miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodów nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczeń w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych  (Dz. U.  poz. 693 i 1220);
 • dochodów z powierzchni użytków rolnych poniżej 1ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
   z 2016 r. poz. 575);
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U.  z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

Kto może ubiegać się o potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

 

Zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne niż ubezpieczone osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Wniosek może złożyć:

 • osoba zainteresowana 
 • świadczeniodawca (szpital) – niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego

Po złożeniu wniosku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie sytuacji osoby nieubezpieczonej, a w szczególności: spełnienie kryterium dochodowego oraz brak okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej powinna przedstawić dokumenty potwierdzające:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub status uchodźcy/ochrony uzupełniającej,
 • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • brak możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 
 • spełnienie kryterium dochodowego.

Po przeprowadzeniu postępowania decyzję wydaje Prezydent m.st. Warszawy. W przypadku decyzji pozytywnej prawo świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

 • dzień złożenia wniosku
 • w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym dzień udzielenia świadczenia.

Osoba, której w drodze decyzji administracyjnej zostało potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek niezwłocznie poinformować o:

 • każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej
 • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym istnieje konieczność niezwłocznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.


Rodzina 500+

 

Wnioski w sprawie świadczeń 500+ należy składać w Referacie Świadczeń Rodzinnych (piętro 2) Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (Nowy Świat 39).

Szczegółowe informacje na  temat programu wsparcia rodziny: LINK 

Zapraszamy także do obejrzenia filmu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus?