Menu

Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście

16.10.2018

W dniu 12 października br. na parterze budynku przy ul. Andersa 6/8 swoje działanie rozpoczął ośrodek, którego celem jest niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli złożoną (wieloraką), które ukończyły 25 rok życia i nie są już objęte systemem edukacji.

Dzięki zajęciom prowadzonym w OWiRON możliwe będzie przeciwdziałanie wykluczeniu tych osób, a także ich integracja ze społecznością lokalną. Co istotne, program terapeutyczny – dostosowywany indywidualnie do potrzeb poszczególnych pacjentów – pozwoli im rozwinąć umiejętności niezbędne do możliwie samodzielnego życia.

Wśród oferty ośrodka znajdą się m.in.:

•       trening czynności życia codziennego (higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, kulinarny, umiejętności praktycznych, ekonomiczny);

•       trening umiejętności społecznych (umiejętności komunikacji, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, pełnienia adekwatnych do wieku i możliwości ról społecznych, funkcjonowania w otwartym środowisku społecznym);

•       ergoterapia – przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy, uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej lub warsztatach terapii zajęciowej;

•       trening organizacji czasu wolnego;

•       trening z zakresu podtrzymania umiejętności szkolnych;

•       spotkania integracyjne, aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej;

•       indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz psychoedukacja grupowa;

•       terapia ruchem;

•       pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

•       usługi opiekuńcze i usługi opiekuna osoby niepełnosprawnej w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Odnowione wnętrza placówki spełniają najwyższe standardy stawiane obiektom dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami – OWiRON jest całkowicie wolny od barier architektonicznych. Znajdują się tu specjalistyczne pracownie terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, pracownia kulinarna do prowadzenia zajęć z zakresu czynności życia codziennego, a także nowoczesne pracownia komputerowa wyposażona w oprogramowanie służące do komunikacji alternatywnej. OWiRON czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Więcej informacji na temat działalności OWiRON już wkrótce znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.