Menu

Otwieramy Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12.10.2018

INFORMACJA PRASOWA

Otwieramy Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 października br. przy ul. Andersa 6 i 8 swoje działanie rozpoczyna ośrodek niosący pomoc osobom z niepełnosprawnością sprzężoną (wieloraką), które ukończyły 25 rok życia i nie są już objęte systemem edukacji. Ze wsparcia skorzystają ponadto ich rodziny i bliscy. Jest to pierwsza i jedyna tego typu placówka w Śródmieściu.

Dzięki zajęciom prowadzonym w OWiRON możliwe będzie przeciwdziałanie wykluczeniu osób dotkniętych niepełnosprawnością, a także ich integracja ze społecznością lokalną. Co istotne, program terapeutyczny – dostosowywany indywidualnie do potrzeb poszczególnych pacjentów – pozwoli im rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

W ofercie ośrodka znajdą się m.in.:

– trening czynności życia codziennego (higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, kulinarny, umiejętności praktycznych, ekonomiczny);

– trening umiejętności społecznych (umiejętności komunikacji, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, pełnienia adekwatnych do wieku i możliwości ról społecznych, funkcjonowania w otwartym środowisku społecznym);

– ergoterapia

– przygotowanie do podjęcia zatrudnienia (w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy), uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej lub warsztatach terapii zajęciowej;

– trening organizacji czasu wolnego;

– trening z zakresu podtrzymania umiejętności szkolnych;

– spotkania integracyjne;

– indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz psychoedukacja grupowa;

– terapia ruchem;

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

– usługi opiekuńcze.

Odnowione wnętrza placówki spełniają najwyższe standardy stawiane obiektom dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami – OWiRON jest całkowicie wolny od barier architektonicznych. Znajdują się tu specjalistyczne pracownie terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, pracownia kulinarna do prowadzenia zajęć z zakresu czynności życia codziennego, a także nowoczesne pracownia komputerowa wyposażona w oprogramowanie do komunikacji alternatywnej. OWiRON będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Zobacz również:

http://srodmiescie.warszawa.pl/

http://www.facebook.com/dz.srodmiescie/

http://www.facebook.com/burmistrz.czubaszek/