Menu

Partnerzy

Partnerzy

 

Przy realizacji działań na rzecz mieszkańców Dzielnicy Śródmieście Centrum współpracuje z partnerami zewnętrznymi – zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz pozarządowego. Interdyscyplinarna  współpraca oparta na tworzeniu partnerstw pozwala na rozwijanie oferty wsparcia, skierowanej do różnorodnych grup odbiorców oraz wzmacniania  potencjału  społeczności  lokalnej.

 

Instytucje publiczne

 

 

Urząd Pracy m. st. Warszawy

Centrum w partnerstwie z Urzędem Pracy m.st. Warszawy realizuje Program Aktywizacja i Integracja (PAI) oraz Prace Społecznie Użyteczne (PSU).

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Miejska instytucja wspierania rodziny, realizująca działania na rzecz rodzin oraz dzieci, organizująca m.in. pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, pomoc psychologiczną, doradztwo dla rodziców.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Centrum Alzheimera

Centrum Alzheimera to specjalistyczna placówka terapeutyczna, rehabilitacyjna i opiekuńcza. Celem działania placówki jest zapewnienie opieki i wsparcia osobom przewlekle somatycznie chorym i niepełnosprawnym, przede wszystkim osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzinom i opiekunom.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego współpracuje z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy w ramach projektu pn. ,,Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Partnerzy prywatni

 

Gap Medic Ltd.                    

Firma Gap Medic Ltd. zajmuje się przygotowywaniem młodych ludzi do zawodu lekarzy poprzez organizację staży zawodowych w różnych krajach świata. W ramach swoich działań firma wspiera także społeczności lokalne i angażuje studentów do działalności wolontarystycznej na rzecz danego kraju. W ramach zawartej współpracy wolontariusze firmy wspierają działania Centrum na rzecz dzieciom, rodzin oraz seniorów.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Sony Europe Limited oddział w Polsce              

Firma Sony Europe Limited w ramach działań CSR wspiera śródmiejskich seniorów i rodziny z dziećmi. W ramach zawartej współpracy zrealizowano m. in. wyjścia najstarszych mieszkańców Warszawy do Teatru Wielkiego czy imprezę andrzejkową dla rodzin z dziećmi.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Szkoły i uczelnie wyższe

 

Uniwersytet Warszawski – Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu    

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu zajmuje się promowaniem wolontariatu wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach zawartej współpracy wspólnie z UCW realizowany jest projekt przygotowania do matury w ramach „Pogotowia Lekcyjnego”.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych

Centrum współpracuje z Uczelnią w zakresie rozpowszechniania idei wolontariatu wśród studentów. Organizowane są wizyty studyjne siedzibach Centrum, zajęcia dotyczące wolontariatu oraz wspólne projekty promujące wolontariat na rzecz podopiecznych Centrum wśród studentów.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Bednarska Szkoła Realna

Szkoła wspiera realizację Programu Aktywności Lokalnej, realizowanego na ul. 29 Listopada poprzez organizację wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców osiedla oraz warsztatów dla dzieci.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego

Szkoła wspiera realizację różnorodnych wydarzeń na rzecz śródmiejskich rodzin, np. festynów, festiwali i pikników. Uczniowie szkoły uczestniczą także w spotkaniach wielopokoleniowych z seniorami, podopiecznymi Centrum.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Zespół Szkół nr 23 w Warszawie

Uczniowie Zespołu Szkół nr 23 uczestniczą w spotkaniach dotyczących  wolontariatu oraz działają wolontarystycznie na rzecz podopiecznych Centrum w ramach projektu Pogotowie Lekcyjne i wolontariatu akcyjnego.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Organizacje pozarządowe

 

Fundacja Big Brothers Big Sisters                      

Celem działania Fundacji Big Brothers Big Sisters jest upowszechnianie idei mentoringu, jako  instrumentu wsparcia dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Centrum współpracuje z Fundacją w zakresie realizacji projektu mentoringowego dla dzieci  i  młodzieży w wieku  7- 17  lat, podopiecznych Centrum.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Fundacja Centrum Praw Kobiet   

Misją Fundacji jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Współpraca Centrum z Fundacją  polega na udzielaniu bezpośredniej pomocy na rzecz kobiet – mieszkanek dzielnicy doznających przemocy domowej w postaci zapewnienia schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia, pomocy prawnej oraz psychologicznej.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę               

Misją Fundacji jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego dzieciństwa, poszanowania ich godności i podmiotowości, ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomagamy dzieciom doświadczającym przemocy. Centrum współpracuje z Fundacją przy realizacji Programu  „Dobry Rodzic-Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci.”

Kliknij aby poznać szczegóły

  

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie różnych form pomocy rodzinom i opiekunom chorych oraz popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o chorobie Alzheimera. W ramach współpracy w Centrum organizowane są spotkania edukacyjne oraz grupy wsparcia.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział Warszawski           

Stowarzyszenie zajmuje się integracją środowiska artystów, wspieraniem rozwoju młodych talentów, propagowaniem edukacji muzycznej poprzez organizację koncertów i spotkań muzycznych. W ramach współpracy organizowane są próby zespołu muzycznego seniorów, spotkania muzyczne oraz koncerty dla  podopiecznych Centrum.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska

Celem Fundacji jest wspieranie osób potrzebujących, ubogich, niepełnosprawnych oraz ich aktywizacja społeczna. Współpraca Centrum z Fundacją obejmuje różnorodne działania na rzecz naszych podopiecznych – zarówno dzieci, rodzin jak i seniorów.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Powiślańska Fundacja Społeczna

Celem działania Fundacji jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin. Centrum współpracuje z Fundacją w zakresie wspierania rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz rozwiązywaniu trudności.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Fundacja „Pożywienie – Darem Serca”               

Fundacja prowadzi program dożywania dla osób ubogich. W ramach zawartej współpracy dystrybuowane są bezpłatne posiłki dla podopiecznych Centrum.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Fundacja Praw Dziecka     

Fundacja Praw Dziecka zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom z rodzin ubogich, których sytuacja materialna i społeczna nie pozwala na zaspakajanie ich podstawowych potrzeb. Centrum wraz z Fundacją organizuje cykliczne kiermasze odzieży używanej i przedmiotów użytkowych „Podaj Dalej”.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Fundacja Wsparcie

Celem Fundacji jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom zaburzonym psychicznie oraz osobom starszym. Współpraca z Fundacją polega na organizacji różnego typu wydarzeń – warsztatów, wykładów, spotkań dla seniorów oraz prowadzeniu wolontariatu dla osób potrzebujących wsparcia.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Fundacja Zaczyn     

Fundacja Zaczyn działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. W ramach współpracy w pracowni komputerowej Centrum organizowane są warsztaty z obsługi komputera dla seniorów.

Kliknij aby poznać szczegóły

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa-Śródmieście

Celem działania związku jest zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów oraz rozwiązywanie problemów socjalno-bytowych, rehabilitacja społeczna, zdrowotna, niwelowanie barier izolacji społecznej, poprzez aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu środowiska. W ramach współpracy organizowane są spotkania i pogadanki dla seniorów – podopiecznych Centrum.

Kliknij aby poznać szczegóły