Menu

Podstawy prawne

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Dzielnicy Śródmieście. Cele działania Centrum oraz zasady udzielania świadczeń, w tym szczegółowe zasady regulujące prawo do świadczeń pieniężnych określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2016 r. poz.930 z późniejszymi zmianami)


Funkcjonuje w oparciu o statut nadany mu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy
Uchwałą nr XXXVII/943/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja. Tymowskiego”, tekst ujednolicony.


Organizację i zasady funkcjonowania Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego określają:

1.Regulamin organizacyjny Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego wprowadzony Zarządzeniem nr 23/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego;

2.Uchwała nr LXXI/1848/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja. Tymowskiego”;

3.Uchwała nr LXXXIII/2119/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja. Tymowskiego”.

4.Regulamin korzystania z usług w Dziale Wsparcia Społecznego w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego wprowadzony Zarządzeniem nr 16/2016 z dnia 14.04.2016 r. Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego.

5.Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 01.06.2016 r. Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu usług oraz wysokości opłat pobieranych za usługi  świadczone na rzecz podopiecznych w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego.