Menu

Pogłębiona Praca Socjalna

Centrum Pomocy Społecznej wyodrębnia w strukturze organizacyjnej komórki, w których pracownicy socjalni prowadzą pogłębioną pracę socjalną, mającą na celu poprawę funkcjonowania w środowisku społecznym lub przynajmniej niepogarszania sytuacji bytowej osób i rodzin. Działania te prowadzone są w Sekcji Pogłębionej Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej i Usługowej oraz w Sekcjach Działu Pomocy Specjalistycznej.

Działania prowadzone w sekcjach – pilotażowy program rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych

Sekcja pogłębionej pracy socjalnej realizuje następujące zadania:

  • zapobieganie eksmisjom,
  • pomoc w uzyskaniu lokali socjalnych,
  • działania mające na celu regulacje zadłużeń,
  • współpraca ze służbami publicznymi i mundurowymi, organizacjami państwowymi i pozarządowymi,
  • poradnictwo indywidualne, w tym edukacja finansowa,
  • przywrócenie, nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności,
  • działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym i bezdomnością
  • pomoc w uzyskaniu schronienia osobom bezdomnym,
  • prowadzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
  • interwencje.

Więcej informacji udziela Koordynator Sekcji Pogłębionej Pracy Socjalnej Agnieszka Wnorowska w siedzibie Centrum przy ul. Konwiktorskiej 3/5 lub pod numerem tel. 786 852 439.