Menu

Asysta rodzinna

Czym się zajmujemy?

  • pomagamy we wzmacnianiu i wzbudzeniu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji celów,
  • pomagamy w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
  • wspieramy w rozwiązaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
  • pomagamy stworzyć warunki do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązywać podstawowe problemy opiekuńczo-wychowawcze,
  • pomagamy stworzyć warunki do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
  • motywujemy do podnoszenia poziomu wykształcenia członków rodziny,
  • motywujemy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej (poszukiwanie i podejmowanie pracy zarobkowej).

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2 lata, w uzasadnionych przypadkach może być wydłużona do 3 lat. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. Asystent rodziny pracuje jednocześnie średnio z 10-15 rodzinami.

Jak uzyskać pomoc?

Rodziny zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy w formie asysty rodzinnej powinny zgłosić się do zastępcy kierownika Działu Pomocy Specjalistycznej lub swojego rejonowego pracownika socjalnego. Pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. O przyznaniu rodzinie asystenta może również zadecydować Sąd Rejonowy.

Zastępca Kierownika Działu Pomocy Specjalistycznej:

Katarzyna Jeżewska tel. 514 583 572 lub tel. 22 277 41 38,

e-mail: katarzyna.jezewska@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Asystenci rodziny:

22 277 41 41 pok nr 9
Małgorzata Korycka – 601 410 498
Marcin Król – 697 721 016
Dominika Padzik 
Joanna Bieńkowska- 661 109 086

Szczegółowe informacje o zadaniach i uprawnieniach asystenta rodziny zawarte są w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Fragment Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.