Menu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dzieci i młodzieży , upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne  zaburzenie o podłożu psychicznym

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są udzielane bez względu na dochód osoby lub rodziny natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny. Każda zgłaszana sprawa dotycząca udzielenia pomocy jest rozpatrywana indywidualnie.

Na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy funkcjonuje jeden Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą przy ul. Wilczej 9a. Obecnie w Domu może przebywać jednocześnie 25 osób. Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

Środowiskowy dom samopomocy to ośrodek wsparcia dziennego dla osób:

  • upośledzonych umysłowo z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
  • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Aby skorzystać z usług ośrodka wsparcia należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym Centrum Pomocy Społecznej.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez profesjonalną kadrę: psychologa, pedagoga, logopedę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta, pielęgniarkę, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie lub niepełnosprawnymi intelektualnie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi
  • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.

Znajdź w poniższej wyszukiwarce pracownika:

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.