Menu

Pogłębiona Praca Socjalna

Pogłębiona Praca Socjalna realizowana przez Centrum Pomocy Społecznej

 

 

Centrum Pomocy Społecznej wyodrębnia w strukturze organizacyjnej komórki,  w których pracownicy socjalni prowadzą pogłębioną pracę socjalną, mającą na celu poprawę funkcjonowania w środowisku społecznym lub przynajmniej niepogarszania sytuacji bytowej osób i rodzin. Działania te prowadzone są w Sekcji Pogłębionej Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej i Usługowej oraz w Sekcjach Działu Pomocy Specjalistycznej.

Obszar podejmowanych działań Sekcji Pogłębionej Pracy Socjalnej wiąże się przede wszystkim z problematyką wykluczenia społecznego, ekonomicznego, zagrożenia bezdomnością

 

Do działań Sekcji Pogłębionej Pracy Socjalnej w szczególności należy:

 

 • Zapobieganie eksmisjom (pomoc w przygotowaniu wniosków do Sądu, sprzeciwów od wyroków zaocznych, monitorowanie postępowań sądowych, kontakty z komornikami);
 • Pomoc w uzyskaniu lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych;
 • Pomoc w uregulowaniu zadłużeń ( długi czynszowe, kredyty, pożyczki, upadłość konsumencka);
 • Udzielanie poradnictwa z zakresu przysługujących świadczeń  
  i uprawnień (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, ustalanie stopnia niepełnosprawności, dodatki mieszkaniowe, ulgi i uprawnienia dla seniorów itp.);
 • Prowadzenie elementów edukacji finansowej dla  rodzin/osób;
 • Wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych,  
  w tym zawieranie indywidualnych programów wychodzenia  
  z bezdomności;
 • Udzielanie pomocy niskoprogowej i działań o charakterze osłonowym, mającym na celu na celu zapobieganie degradacji biologicznej  i społecznej osób bezdomnych w tym patrolowanie wspólnie ze Strażą Miejska skupisk osób bezdomnych;
 • Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w placówce dla osób bezdomnych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zgłoszenia zagrożenia życia lub zdrowia osób/rodzin;
 • Współpraca ze służbami publicznymi i mundurowymi, organizacjami państwowymi  i pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania bezdomności i jej skutkom.

Podstawowym narzędziem pracy jest wywiad środowiskowy, o którym mowa  
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku oraz kontrakt socjalny, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

Koordynator : Agnieszka Wnorowska

Kontakt 

Tel: 786 852 439

E-mail: agnieszka.wnorowska@cps.srodmiescie.warszawa.pl

 Plakat Pogłębionej Pracy Socjalnej

Kliknij aby powiększyć