Menu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Jak uzyskać pomoc?

W ramach Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego pracuje Sekcja Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy. Zgłoszeń dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie kierowanych do Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie, mailowo. 

Fakt istnienia przemocy w rodzinie może zgłosić każda osoba, która jej doświadczyła lub była jej świadkiem.

 

Kim jesteśmy?

Pracownicy socjalni diagnozują zjawisko przemocy w rodzinie, podejmują współpracę ze służbami zaangażowanymi w procedurę Niebieskie Karty, m.in. z dzielnicowymi Link. Oprócz pomocy pracowników socjalnych można uzyskać wsparcie naszego psychologa.

 

Czym się zajmujemy?

– diagnozujemy zjawisko przemocy w rodzinie,

– podejmujemy współpracę z  instytucjami pracującymi na rzecz osób wskazanych jak doświadczające przemocy i stosująca przemoc,

– udzielamy poradnictwa,

– szczególny rodzaj udzielanej przez nas pomocy to interwencja kryzysowa. To taka forma pomocy, w której udzielamy wsparcia psychologicznego w pracy socjalnej, w sytuacji gdy problem przemocy w rodzinie kryzysuje się i wymaga udzielenia natychmiastowej pomocy.

W naszej dzielnicy funkcjonuje powołany przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, koordynujący pracę służb i instytucji zaangażowanych w pracę z rodzinami uwikłanymi w problem przemocy domowej.  Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pan Tomasz Kulik. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w gmachu Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny: Kliknij tutaj

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: Kliknij tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”: Kliknij tutaj

 


Zespół Interdyscyplinarny

Kliknij tutaj

Procedura ,,Niebieska Karta”

Kliknij tutaj