Menu

Zespół Interdyscyplinarny

W naszej dzielnicy funkcjonuje powołany przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, koordynujący pracę służb i instytucji zaangażowanych w pracę z rodzinami uwikłanymi w problem przemocy domowej. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w gmachu Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.

Czym się zajmujemy?

  • diagnozujemy zjawisko przemocy w rodzinie
  • podejmujemy współpracę z instytucjami pracującymi na rzecz osób wskazanych jak doświadczające przemocy i stosująca przemoc
  • udzielamy poradnictwa

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:

Mariola Krasnodębska, mariola.krasnodebska@cps.srodmiescie.warszawa.pl, tel: 22 277 41 36 pok. nr 6

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Katarzyna Przyborowska (Stowarzyszenie OPTA)

Zgłoszeń dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie kierowanych do Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie, mailowo. Fakt istnienia przemocy w rodzinie może zgłosić każda osoba, która jej doświadczyła lub była jej świadkiem.

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy