Link

Menu

Jestem osobą doznającą przemocy w rodzinie

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia bliskich. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Doświadczanie przemocy domowej jest problemem złożonym. Najczęściej aby możliwe było wyjście z sytuacji przemocy potrzebne jest wsparcie wielu osób w tym również służb i instytucji pomocowych takich jak:

 • Najbliższa Komenda Rejonowa Policji
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Prokuratura
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
 • Służba zdrowia
 • Organizacje pozarządowe

Szczegółowy wykaz instytucji organizacji świadczących pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą domową. 

Centrum Pomocy Społecznej w ramach struktury organizacyjnej wyodrębniło Sekcję Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy. Do jej zadań należy organizacja i świadczenie rożnych form pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. Zadanie to realizują poprzez:

 • konsultacje dla osób przeżywających trudności związane z doświadczaniem przemocy w rodzinie,
 • konsultacje pedagogiczno- psychologiczne dot. dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą,
 • wsparcie psychologa oraz specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w opracowaniu planu bezpieczeństwa,
 • poradnictwo i pomoc psychologiczna,
 • monitorowanie sytuacji rodziny poprzez regularne wizyty w miejscu zamieszkania,
 • działania w ramach kompetencji OPS związane z procedurą Niebieskiej Karty.

Jak uzyskać pomoc?
Zgłoszeń dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie kierowanych do Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie, mailowo. Fakt istnienia przemocy w rodzinie może zgłosić każda osoba, która jej doświadczyła lub była jej świadkiem.