Link

Menu

Jestem świadkiem przemocy domowej

Jeśli w swoim najbliższym otoczeniu widzisz sytuację, w której dochodzi do przemocy lub podejrzewasz, że w rodzinie, którą znasz może dochodzić do przemocy ZAREAGUJ!

W sytuacji, gdy jesteś bezpośrednim świadkiem przemocy – widzisz, że jedna osoba popycha, szarpie lub kopie drugą osobę lub słyszysz wyzwiska, krzyki, odgłosy awantury możesz:

 • zareagować wyrażając swój brak akceptacji do tych zachowań,
 • poinformować o zdarzeniu inne osoby lub służby – policję, straż miejską.

W sytuacji, gdy jedynie podejrzewasz, że w jakiejś rodzinie może dochodzić do przemocy możesz:

 • podjąć próbę rozmowy z osobą, która może doznawać przemocy o swoim niepokoju związanym z jej sytuacją oraz bezpieczeństwem,
 • poinformować o sytuacji rodziny przedstawiciela instytucji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie tj:
  • dzielnicowego,
  • pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • przedstawiciela organizacji pozarządowych świadczących pomoc na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • pracowników szkół, przedszkoli, żłobków, do których uczęszczają dzieci z rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej,
  • Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego (wniosek o wgląd w sytuację rodziny).

Rola świadka nie należy do łatwych. Często ujawnieniu zjawiska przemocy mogą towarzyszyć wątpliwości oraz obawy dotyczące własnego bezpieczeństwa oraz zasadności podejmowania działań. Warto jednak pamiętać, że poinformowanie o sytuacji przemocy może w znaczącym stopniu przyczynić się do poprawy sytuacji życiowej osób doznających przemocy oraz ochrony ich przed dalszym krzywdzeniem.

Pracownicy socjalni po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego podejrzenia występowania problemu przemocy w rodzinie dokonując pogłębionej diagnozy sytuacji osoby lub rodziny poprzez wizytę w środowisku jej zamieszkania. Jednocześnie podejmują współpracę ze służbami zaangażowanymi w realizację procedury „Niebieskie Karty” oraz pracującymi na rzecz osób wskazanych jako doświadczające przemocy i stosujące przemoc.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób doświadczających przemocy, pracownicy Centrum podejmują działania w ramach interwencji kryzysowej. Interwencja kryzysowa obejmuje natychmiastową specjalistyczną pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną, jak również w sytuacjach uzasadnionych – w formie udzielenia schronienia mającego na celu oddzielenie osoby doznającej przemocy od osoby stosującej przemoc.

Zgłoszeń dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie kierowanych do Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie, mailowo. Fakt istnienia przemocy w rodzinie może zgłosić każda osoba, która jej doświadczyła lub była jej świadkiem.