Link

Menu

Podstawowe informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie

Podstawowe informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

 • współmałżonkowie
 • partnerzy w związkach nieformalnych
 • dzieci
 • osoby starsze
 • osoby niepełnosprawne

Co charakteryzuje przemoc w rodzinie?

 • Intencjonalność – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka, mającym na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie drugiej osoby.
 • Nierównowaga sił – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Osoba doznająca przemocy jest słabsza a osoba stosująca przemoc silniejsza.
 • Przemoc narusza prawa i dobra osobiste – osoba stosująca przemoc wykorzystując przewagę sił narusza podstawowe prawa bliskiej osoby tj. prawa do szacunku, godności, samostanowienia, nietykalności fizycznej
 • Przemoc powoduje cierpienie i ból – Osoba stosująca przemoc poprzez swoje zachowanie naraża zdrowie i życie osoby doznającej przemocy oraz naraża ją na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że osoba doznająca przemocy ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie:

Przemoc fizyczna:

 • bicie,
 • popychanie,
 • kopanie,
 • duszenie,
 • parzenie,
 • policzkowanie.

Przemoc psychiczna:

 • wyśmiewanie,
 • szydzenie,
 • okazywanie braku szacunku,
 • poddawanie stałej krytyce,
 • kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi.

Przemoc seksualna:

 • wymuszanie pożycia seksualnego, 
 • wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych.

Inny rodzaj zachowań o charakterze przemocowym:

 • zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych,
 • uniemożliwienie podjęcia pracy,
 • niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych,
 • niszczenie rzeczy osobistych,
 • demolowanie mieszkania,
 • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie,
 • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności, bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb,
 • zmuszanie do picia alkoholu,
 • zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.