Menu

Klub Aktywizacji Zawodowej

Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej oraz wsparcie w poszukiwaniu pracy skierowane do osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Adresaci

Adresatami są osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne i zakwalifikowanych przez Urząd Pracy do III profilu pomocy) zarejestrowane  w  Urzędzie  Pracy oraz bierne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Cel

Aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób bezrobotnych i biernych zawodowo, korzystających z pomocy Centrum.

Realizowane działania

  • Prowadzenie Klubu Aktywizacji Zawodowej – udostępnianie codziennej prasy, dostępu do telefonu oraz komputerów z Internetem.
  • Prace Społecznie Użyteczne (PSU) – współorganizowanie prac społecznie użytecznych w siedzibie  Centrum  oraz w  jednostkach  organizacyjnych  na  terenie  Dzielnicy  Śródmieście oraz wypłacanie świadczeń pieniężnych uczestnikom.
  • Program Aktywizacja i Integracja (PAI) – organizacja warsztatów i indywidualnych konsultacji z doradczą zawodowym, realizowanych przez zewnętrznego partnera – organizację pozarządową.
  • Rozwijanie i poszerzanie instrumentów aktywizacji  społeczno-zawodowej  bezrobotnych podopiecznych Centrum np. poprzez udział w Targach Pracy.

Partnerzy

  • Urząd Pracy m.st. Warszawy – realizator
  • Jednostki organizacyjne Dzielnicy Śródmieście

Kontakt

Elżbieta Sadowska, Dział Pomocy Specjalistycznej

e-mail: elzbieta.sadowska@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: (22) 628 07 12 wew. 208