Menu

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Spotkania grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, prowadzone przez specjalistów Centrum.

 

Adresaci

Adresatami projektu są osoby pełnoletnie (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) wykazujące cechy współuzależnienia w stosunku do partnerów jak i dzieci (dotyczy uzależnienia od wszelkich substancji psychoaktywnych) oraz osoby z rodzin dotkniętych przemocą, w których przyczyną jest uzależnienie.

Cel

Wzrost  wiedzy dotyczącej mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia przez uczestników i umiejętności społecznych w zakresie kontroli zachowań, wyrażania siebie i swoich oczekiwań, stawiania granic.

Realizowane działania

  • Rekrutacja osób do grupy wsparcia przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin terapeutę i psychologów Centrum.
  • Prowadzenie indywidualnych konsultacji kwalifikujących do udziału w projekcie oraz diagnoza uczestnika pod kątem współuzależnienia.
  • Organizacja i prowadzenie przez terapeutę i psychologa Centrum cyklicznych spotkań grupy wsparcia (ok. 10 spotkań w danym cyklu). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny.

Kontakt

Paweł Wądołowski, Dział Pomocy Specjalistycznej

e-mail: pawel.wadolkowski@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: (22) 621 95 26 wew. 204

Monika Dziedzic- Kaczorowska, Dział Pomocy Specjalistycznej

e-mail: monika.kaczorowska@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel. (22) 621 95 26  wew. 205