Menu

Projekt „Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin”

Projekt „Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin” realizowany przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Wartość całkowita projektu: 1  504  020,00 PLN

Wkład własny: 112 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1  391  220,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie: 9.2.1. Zwiększenie  dostępności usług społecznych

Planowany okres realizacji projektu: od 01.06.2018 do 31.05.2021 – w trzech cyklach projektowych, trwających po 12 miesięcy

Opis projektu

Cel główny projektu: 
Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i zagrożeniu umieszczenia dziecka/dzieci w pieczy zastępczej poprzez podjęcie działań profilaktycznych w formie usług wsparcia rodziny.

Grupa docelowa: 
Projekt jest skierowany do 90 osób – 60 dorosłych i 30 dzieci, członków rodzin, w których występują problemy z wypełnianiem funkcji rodzicielskich i problemy opiekuńczo-wychowawcze, mieszkańców Dzielnicy  Śródmieście.

Zaplanowane działania w projekcie:

 • Poradnictwo rodzinne – praca socjalna
 • Grupa wsparcia dla rodziców z elementami edukacji
 • Warsztaty edukacyjne dla rodziców
 • Usługi społeczne dla rodzin z dziećmi  w formie opiekuńczej
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych
 • Konsultacje specjalistyczne (prawnik, psycholog)
 • Mediacje w sytuacji konfliktu rodziców oraz okołorozwodowe 
 • Videotrening Komunikacji
 • Wyjazd integracyjno – edukacyjny
 • Zajęcia integracyjno – edukacyjne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży w wieku 13-18 lat
 • Zajęcia integracji sensorycznej
 • Konsultacje psychiatry dziecięcego
 • Terapia indywidualna dla dzieci
 • Baby Bzik – zajęcia rozwojowo-edukacyjne dla rodziców z małymi dziećmi w wieku 0-3 lata

Przewidywany czas rekrutacji Uczestników Projektu: 3 etapy: marzec – czerwiec 2018 r., marzec – czerwiec 2019 r., marzec – czerwiec 2020 r.


Informacje:

Katarzyna Jeżewska, Dział Pomocy Specjalistycznej

e-mail: kjezewska@um.warszawa.pl, tel. 514-583-572

Katarzyna Małys-Pęczalska, Zespół ds. Projektów i Programów

e-mail: kmalys@um.warszawa.pl, tel. 605-858-363