Menu

Rodzina w Centrum

Pomoc i wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia Centrum, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Adresaci

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi, korzystających z różnych form wsparcia Centrum, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców.

Cel

Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin poprzez poprawę bezpieczeństwa socjalnego oraz wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizowane działania

  • Organizowanie wsparcia materialnego m.in. w postaci pomocy rzeczowej i w formie posiłków.
  • Wsparcie rozwojowo-edukacyjne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem m.in. w formie organizacji wolontariatu edukacyjnego (Pogotowie Lekcyjne), wsparcia mentora.
  • Rozpowszechnianie oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego na terenie dzielnicy.

Partnerzy

  • Fundacja Family For Family – projekt pomocy rzeczowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, oparty na zasadzie łączenia rodzin potrzebujących, z  rodzinami  wspierającymi.
  • Fundacja Big Brothers Big Sisters – projekt mentoringowy dla dzieci  i   młodzieży  w  wieku  7- 17
  • Fundacja Praw Dziecka – kiermasze odzieży używanej i przedmiotów użytkowych „Podaj Dalej” dla podopiecznych Centrum.
  • Stowarzyszenie Wiosna – projekt „Szlachetna Paczka”.
  • Placówki wsparcia dziennego z terenu dzielnicy.
  • Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTAŃSKA – organizacja „Opłatka Maltańskiego” dla potrzebujących rodzin.

Kontakt

Katarzyna Kałuska, Zespół ds. Projektów i Programów

e-mail: katarzyna.kaluska@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: 607 825 475