Menu

Rodzina w Centrum

Pomoc i wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia Centrum, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dla kogo? 

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi, korzystających z różnych form wsparcia Centrum, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców.

Dlaczego warto? 

Projekt ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin poprzez poprawę bezpieczeństwa socjalnego oraz wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Z czego można skorzystać? 

  • Organizowanie wsparcia materialnego m.in. w postaci pomocy rzeczowej i w formie posiłków.
  • Wsparcie rozwojowo-edukacyjne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem m.in. w formie organizacji wolontariatu edukacyjnego (Pogotowie Lekcyjne).
  • Rozpowszechnianie oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego na terenie dzielnicy.
  • Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 

Partnerzy

  • Fundacja Praw Dziecka – kiermasze odzieży używanej i przedmiotów użytkowych „Podaj Dalej” dla podopiecznych Centrum.
  • Stowarzyszenie Wiosna – projekt „Szlachetna Paczka”.
  • Placówki wsparcia dziennego z terenu dzielnicy.
  • Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTAŃSKA – organizacja „Opłatka Maltańskiego” dla potrzebujących rodzin.
  • Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Kontakt

 Zespół ds. Projektów i Programów

tel.: 607 825 475