Link

Menu

Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych

10.02.2020

NOWE NARZĘDZIE POMOCY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH

Okres obowiązywania programu

Program obowiązuje od 1 lipca 2019 r. do 30 grudnia 2030 r.

Wnioski można składać do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29 grudnia 2020 r. 

Z programu mogą skorzystać osoby:

 • pełnoletnia osoba, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne (w tym socjalne);
 • pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie;
 • pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi na przykład po dziadkach, rodzicach, partnerach.

Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

 • posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 r. (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 r. wówczas nie może skorzystać z programu);
 • dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu gminnym, ale pod warunkiem że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu;
 • prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku
  i bezpieczeństwa w budynku, itp.);
 • złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020 r. (do burmistrza dzielnicy lub dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) w dzielnicy);
 • zawarcie umowy.

Głównym elementem programu jest możliwość umorzenia znacznej części zadłużenia (od 40% do 60%) – w zależności od przyjętej formy restrukturyzacji:   

Formy restrukturyzacji – do wyboru

1.    Podstawowa jednorazowa

 • spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy;
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

2.    Podstawowa ratalna

 • spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona
  od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
 • umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

3.    Specjalna dla osób zadłużonych, ogrzewających mieszkania jedynie energią elektryczną

 • spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy. Istnieje możliwość łączenia tego wariantu z wariantem podstawowym w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. centralne ogrzewanie.

4.    Specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

 • spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach
  w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,
 • zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy.

Każdorazowo, dłużnik może liczyć na pomoc kontaktując się z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami lub Urzędem Dzielnicy, wypracowując wspólnie najkorzystniejszą formę pomocy. Po analizie możliwości finansowych wraz z  dłużnikiem dostosowuje się optymalny czas umowy do wysokości rat możliwych do wpłaty przez dłużnika. wypracowuje się

Oferuje się stały kontakt z dłużnikiem i szybką interwencję w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy.

Dodatkowe korzyści i możliwości

 • dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym ale nie dłuższą niż 21 dni;
 • gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy;
 • przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody;
 • w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie do 12 m-cy od daty śmierci;
 • możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

Podstawa prawna: uchwała Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy

UCHWAŁA NR 295/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
(adres internetowy: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/8C6FC39D-15BC-413D-89D1-1DBA9632911E/1439757/295_uch.pdf)