Menu

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Komu przysługuje pomoc?

 • Każdej kobiecie, w ciąży i jej rodzinie (w zakresie informacji na temat dostępnych rozwiązań wspierających),
 • Rodzinom, w których przyjdzie lub przyszło na świat ciężko chore dziecko (ciężko i nieodwracalnie upośledzone lub nieuleczalnie chore na chorobę zagrażającą jego życiu),
 • Kobietom, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • Kobietom, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad rodzonych,
 • Kobietom, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jakie są dostępne formy wsparcia?

 • Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Przyznawana matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka bez względu na posiadany dochód,
 • Pomocy w formie asystenta rodziny w zakresie:
  • Poradnictwa
  • Wsparcia w kwestii załatwiania spraw urzędowych w różnych instytucjach
  • Edukacji
 • W okresie okołoporodowym:
  • Dostęp do badań w ramach diagnostyki prenatalnej,
  • Dodatkowych wizyt położnej w ramach wizyt patronażowych oraz większej liczby wizyt w ramach poradnictwa edukacji przedporodowej,
  • Możliwość odbycia porodu w szpitalu o najwyższym specjalistycznym poziomie,
  • Opieki neonatologicznej dla noworodka,
  • Poradnictwa laktacyjnego (szczególnie w sytuacji, gdy dziecko urodziło się przed 37 tygodniem ciąży lub ważyło przy urodzeniu poniżej 2500 gramów)
 • Pomoc w sytuacji posiadania dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością:
  • Pierwszeństwo w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej
  • Dostęp do rehabilitacji leczniczej
  • Wsparcia psychologicznego dla rodziców
  • Zakupu leków poza kolejnością
  • Zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie urlopu lub odpoczynku (do 120h w skali 1 roku),
  • Dostęp do opieki paliatywnej i hospicyjnej
  • Poradnictwa w zakresie pielęgnacji i wychowania
  • Dostęp do wyrobów medycznych tj. pieluchomajtek, cewników, protez

Jak uzyskać pomoc w ramach programu?

Podstawą do uzyskania wsparcia w ramach projektu jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
Wystąpienie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, musi być potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którym NFZ podpisał umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo zatrudnionego lub wykonującego zawód w przychodni mającej kontrakt z funduszem.

Dodatkowe informacje o programie:

Szczegółowe informacje odnośnie programu i wynikających z niego uprawnieniach można uzyskać:

 • w przychodniach zdrowia
 • w szpitalach
 • w instytucjach pomocy społecznej
 • w instytucjach wsparcia rodziny
 • od asystenta rodziny

Informator

Podstawa prawna

Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860)