Menu

Współpraca Centrum Pomocy Społecznej ze Stowarzyszeniem OPTA

01.11.2016

W okresie od lutego do czerwca 2017 roku Centrum ma możliwość korzystania z profesjonalnego wsparcia Stowarzyszenia OPTA przy realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Działania służą pokonywaniu praktycznych problemów i trudności w realizacji Procedury „Niebieskie Karty”. Najczęściej są nimi:

  • pełna diagnoza przemocy – rozróżnienie czy mamy do czynienia z przemocą czy konfliktem;

     

  • analiza sytuacji rodziny dotkniętej przemocą uwzględniająca zarówno jej trudności, jak i zasoby oraz identyfikację kto jest kim w rodzinie, a także na czyją rzecz działamy;
  • określenie realistycznego, opisanego za pomocą mierzalnych wskaźników planu pomocy dla rodziny – do czego dążymy w pracy zespołu, jak podzielić się zadaniami, po czym poznamy, że nasze cele zostały osiągnięte;
  • motywowanie osób uwikłanych w przemoc do podjęcia działań na rzecz zmiany ich sytuacji – z kim i jak pracować.

Wskazane trudności to realne problemy praktyków, którzy chcą skutecznie pomagać osobom dotkniętym przemocą.

Proponowane doradztwo służy podniesieniu kompetencji zawodowych i zwiększenie skuteczności działań profesjonalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wyposażenie specjalistów w konkretną wiedzę m.in. psychologiczną, prawną, dotycząca obowiązujących procedur, budowania zespołu oraz pomoc doradcza dla działających zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

 http://www.opta.org.pl/