Menu

Zielone wsparcie

24.05.2018

3GP-OR.0050.812.2018   

  ZARZĄDZENIE NR 812/2018

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 22 maja 2018 r.

 

w sprawie wytycznych do postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na  dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 17 ust. 1 pkt 5 i art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1744/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe, zarządza się, co następuje:

 

 • 1. Ustala się wytyczne do postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe. 
 • 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
 • miejskim programie dotacyjnym – należy przez to rozumieć zasady udzielania dotacji na podstawie uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11799);
 • osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę posiadającą ważne orzeczenie wydane przez:
 1. Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 2. Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. następujące organy orzecznicze (przed dniem 1 stycznia 1998 r.):
 • Komisję do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
 • Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • pomocy (P) – należy przez to rozumieć zasiłek celowy, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z przeznaczeniem na  dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe;

       4) Programie – należy przez to rozumieć Pilotażowy program osłonowy „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy LXIII/1744/2018 z dnia 22 marca 2018 r.;

         5) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161);

6) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej oraz na osobę w rodzinie, określone w uchwale Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1745/2018 z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3417). 

 • 3. 1. Wnioski od osób uprawnionych do ubiegania się o zasiłek celowy – w ramach Programu – przyjmowane są przez ośrodek pomocy społecznej.
 1. Osoby, które uzyskały w 2018 r. lub 2019 r. ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe, powinny złożyć wniosek wraz z załącznikami zgodnie z § 4.
 2. Wzór wniosku określa załącznik do zarządzenia.
 3. Wniosek należy złożyć po zawarciu umowy o udzielnie dotacji celowej na realizację a przed zakończeniem inwestycji, o której mowa w ust. 2.
 4. Wnioski można składać do 16 grudnia 2019 r.
 • 4. Do wniosku powinny być załączone w szczególności następujące dokumenty:
 • kopia zawartej w 2018 lub 2019 r. umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji wskazanej w § 9 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11799);
 • dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt 4,7,8,11,17,18 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 tej ustawy;
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność wnioskodawcy lub członka rodziny wnioskodawcy – orzeczenie wydane przez organy wskazane w 2 pkt 2.
 • 5. Wysokość pomocy ustala się z uwzględnieniem kryteriów dochodowych określonych w uchwale Nr LXIII/1745/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100 %” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe, i wynosi odpowiednio:
 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym osoby, która dokonuje inwestycji polegającej na zakupie i montażu nowej  instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową:

Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy

 Wysokość pomocy

Do  100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

100%  czyli  2300 zł

Powyżej  100% do 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

75% czyli 1725 zł

Powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

50%  czyli 1150 zł

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym osoby, która dokonuje inwestycji polegającej  na wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej:

Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy

 Wysokość pomocy

Do  100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

100%  czyli 3300 zł

Powyżej  100% do 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

75% czyli 2475 zł

Powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

50% czyli 1650 zł

 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym osoby, która dokonuje inwestycji polegającej na zakupie i montażu nowej  instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową:

Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy

 Wysokość pomocy

Do 100% kryterium dochodowego na członka rodziny

 

100% czyli 2300 zł

Powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego na członka rodziny 

75% czyli  1725 zł

Powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego na członka rodziny

50% czyli 1150 zł

 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym osoby, która dokonuje inwestycji polegającej  na wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej:

Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy

 Wysokość pomocy

Do 100% kryterium dochodowego na członka rodziny

100%  czyli 3300 zł

Powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego na członka rodziny 

75% czyli 2475 zł

Powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego na członka rodziny

50% czyli 1650 zł

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym osoby niepełnosprawnej, która dokonuje inwestycji polegającej na zakupie i montażu nowej  instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową:

Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy

 Wysokość pomocy

Do  100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

100%  czyli  2300 zł

Powyżej  100% do 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

85% czyli 1955 zł

Powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

60% czyli 1380 zł

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym osoby niepełnosprawnej, która dokonuje inwestycji polegającej  na wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej:

Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy

 Wysokość pomocy

Do  100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

100%  czyli  3300 zł

Powyżej  100% do 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

85% czyli 2805 zł

Powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

60% czyli 1980 zł

 • w gospodarstwie domowym, którego członkiem jest osoba niepełnosprawna, bądź w przypadku rodziny wielodzietnej, dla osoby, która dokonuje inwestycji polegającej na zakupie i montażu nowej  instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową:

Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy

 Wysokość pomocy

Do 100% kryterium dochodowego na członka rodziny

 

100%  czyli  2300 zł

Powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego na członka rodziny 

85% czyli 1955 zł

Powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego na członka rodziny

60% czyli 1380 zł

 • w gospodarstwie domowym, którego członkiem jest osoba niepełnosprawna, bądź w przypadku rodziny wielodzietnej, dla osoby, która dokonuje inwestycji polegającej  na wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej:

Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy

 Wysokość pomocy

Do 100% kryterium dochodowego na członka rodziny

 

100%  czyli  3300 zł

Powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego na członka rodziny 

85% czyli 2805 zł

Powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego na członka rodziny

60% czyli 1980 zł

 • 6. Zasiłek celowy przekazywany jest przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

 

 • 7. Wnioskodawca, w terminie 30 dni od otrzymania z Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy faktury zawierającej adnotację o rozliczeniu dotacji, składa jej kopię w ośrodku pomocy społecznej.

 

 • 8. Osoba uprawniona może ubiegać się tylko o jeden zasiłek celowy w ramach Programu.

 

 • 9. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.
 • 10. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Biura Pomocy i Projektów Społecznych www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

                                                                                /-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz