Menu

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

12.01.2017

Zmiany regulują warunki przyznawania zasiłku stałego, a nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 roku reguluje warunki przyznawania zasiłku stałego osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.

Osoby ubiegające się o zasiłek stały w związku z nową regulacją będą mogły złożyć  
w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku stałego, do którego dołączą potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub  
o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy (np. renty). Ośrodek pomocy społecznej, po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym, zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy.

W przypadku gdy osoba nie będzie spełniała kryterium dochodowego, ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania zasiłku stałego.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej niezdolności  
do pracy należy dostarczyć do ośrodka pomocy społecznej w okresie 60 dni od jego otrzymania . W przypadku dostarczenia do ośrodka pomocy społecznej wymienionych wyżej dokumentów w ustawowo wskazanym terminie tj. do 60 dni od dnia ich otrzymania ośrodek pomocy społecznej przyzna zasiłek stały wstecz od miesiąca, w którym złożono wniosek  
o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymienionymi na wstępie potwierdzeniami.

Złożenie orzeczenia po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania będzie skutkować przyznaniem zasiłku stałego od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.

Osoba, która złoży wniosek o zasiłek stały wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku  
o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy będzie mogła, w okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia, otrzymywać świadczenie  
w postaci zasiłku okresowego, który zostanie przyznany z urzędu tj. bez potrzeby składania odrębnego wniosku.

Osoby, które złożyły wniosek o zasiłek stały przed dniem 1 stycznia 2017 roku będą miały także 60 dni na dostarczenie potwierdzeń złożenia wniosku o orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, bez konsekwencji dla późniejszej daty ustalenia prawa do zasiłku stałego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 2174)