Link

Menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

Wstęp Deklaracji

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://cps.srodmiescie.warszawa.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2016.12.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.03.31

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.31. Deklarację sporządzono na podstawie analizy własnej wspomaganej narzędziami automatycznymi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Lewandowski, adres poczty elektronicznej webmaster@cps.srodmiescie.warszawa.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna placówek Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego:

Budynek przy ul. Konwiktorskiej 3/5

Siedziba CPS

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się wzdłuż ulicy Konwiktorskiej w okolicy skrzyżowania ulic Konwiktorskiej i Zakroczymskiej. Dojścia piesze są od ul. Konwiktorskiej, ul. Zakroczymskiej, ul. Sanguszki, ul. Wójtowskiej. Na najbliższym skrzyżowaniu ul. Stawki z ul. Andersa, znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, pobliskie przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną z sygnalizacją dźwiękową.

 

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej:

Autobus:

– Konwiktorska (110 m) – 178, 503

– Franciszkańska (397 m) – 116, 178

– Park Traugutta (417 m) – 178, 503

– Muranowska  (457 m) –  116, 157, 178, 503, 518

Tramwaj: 

– Park Traugutta (417 m) – 1, 6, 18, 28, 41

– KS Polonia (430 m) – 6, 18

– Muranowska (457 m) – 15, 18, 35

Metro:

– Stacja Metra Dworzec Gdański (792 m)
– Stacja Metra Ratusz Arsenał (1232 m)

 

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed budynkiem CPS na parkingu z dojazdem od strony ul. Konwiktorskiej, są to dwa wydzielone miejsca postojowe specjalnie oznakowane.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi podopiecznych, interesantów.

 

Budynek CPS posiada wewnętrzny ogrodzony dziedziniec o podłożu wykonanym z kostki granitowej o nierównej płaszczyźnie z wyznaczonymi miejscami do parkowania oraz drogami komunikacyjnymi. Wjazd oraz wejście do CPS przy ul Konwiktorskiej obywa się poprzez szeroką dwuskrzydłową bramą wjazdową otwartą w godzinach urzędowania jednostki. W centralnej części budynku od strony ul. Konwiktorskiej znajduje się wejście główne oznaczone jest literą „A”. Wejście główne do budynku wyposażone jest w drzwi drewniane dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie. Do wejścia doprowadzona jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obsługa interesantów odbywa się w przestronnym holu blisko wejścia głównego. W holu głównym na parterze znajduje się dojście do windy osobowej. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia obsługi interesantów oraz kancelaria i punkt informacyjny. Punkt informacyjny z obniżoną ladą umożliwiający podjazd do lady. Na parterze (tak jak na piętrze budynku) znajduje się także toaleta dla niepełnosprawnych.

W drzwiach wejściowych do kasy znajdującej się na parterze budynku zamontowany jest próg o wysokości 2 cm.

Korytarze na kondygnacjach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż budynku w środkowej jego części jaki i dwóch pobocznych skrzydeł budynku zapewniając sprawną komunikację pomiędzy jego częściami. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi wyposażone w samozamykacze. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami informacyjnymi.

Budynek posiada dwie klatki schodowe otwarte. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Biegi schodów czytelnie oznaczone na krawędziach żółto czarną taśmą. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Na piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana w prawym skrzydle budynku . W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Sala konferencyjna znajduje się w poziomie parteru blisko wejścia głównego.

Do dyspozycji osób słabosłyszących jest pętla indukcyjna.

Drzwi szerokie umożliwiające swobodny wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Brak widny do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja odbywa się dwiema klatkami schodowymi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest podnośnik przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach.

 

Budynek przy ul. Świętojerskiej 12A.

Dział Wsparcia Społecznego

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się wzdłuż ulicy Świętojerskiej i ul. Gomulickiego w okolicy skrzyżowania ulic Świętojerskiej i Bonifraterskiej. Dojścia piesze są od ul. Świętojerskiej, ul. Gomulickiego, ul. Freta, ul. Ciasnej. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się bezpośrednio przed wejściem głównym na teren CPS od strony ul. Świętojerskiej, są to dwa wydzielone miejsca postojowe specjalnie oznakowane.

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej:

Autobus:

– Świętojerska (260 m) – 180,

– Plac Krasińskich (240 m) – 180, 116, 178, 503, 518

Metro:

– Stacja Metra Ratusz Arsenał (830 m)

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi podopiecznych.

 

Wejście do budynku odbywa się od ul. Świętojerskiej.

Dodatkowe dwa wejścia do budynku znajdują się od ul. Gomulickiego.

Do budynku od ul. Świętojerskiej przylega wewnętrzny, ogrodzony teren pełniący funkcję ogrodu. Budynek usytuowany jest w głębi do którego prowadzi utwardzony chodnik o podłożu z kostki typu Bauma o równej płaszczyźnie. W centralnej części budynku od strony ul. Świętojerskiej znajduje się wejście główne oznaczone jest literą „A”. Wejście do budynku z poziomu chodnika. Wejście wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe oszklone, otwierane ręcznie. Obsługa podopiecznych odbywa się w przestronnym holu blisko wejścia głównego. W holu głównym na parterze znajduje się dojście do windy osobowej. Na parterze budynku znajduje się portiernia, punkt informacyjny. Na pierwszym piętrze znajduje się także toaleta dla niepełnosprawnych z ogólnodostępnego korytarza. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

 

Korytarze na kondygnacjach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż budynku zapewniając sprawną komunikację pomiędzy jego częściami. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami informacyjnymi.

Budynek posiada trzy klatki schodowe otwarte wydzielone oszklonymi drzwiami pożarowymi wyposażonymi w samozamykacze. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Brak widny do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja odbywa się trzema klatkami schodowymi.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Lokal w budynku przy ul. Andersa 6 i 8.

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych

Sposób dojazdu

Budynek w, którym znajduje się lokal OWIRON usytuowany jest wzdłuż ulicy Andersa w okolicy skrzyżowania ulic Andersa i Świętojerskiej. Dojścia piesze są od ul. Andersa, ul. Świętojerskiej. Na najbliższym skrzyżowaniu ul. Stawki z ul. Andersa, znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, pobliskie przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną z sygnalizacją dźwiękową.

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej:

Autobus:

– Muranów (90 m) – 111, 180

– Świętojerska (262 m) – 180

– Nalewki-Muzeum (351 m) – 111, 180

– Zamenhofa  (356 m) –  107, 111

Tramwaj: 

– Muranów (90 m) – 15, 18, 35

Metro:

– Stacja Metra Dworzec Gdański (982 m)
– Stacja Metra Ratusz Arsenał (638 m)

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed budynkiem wzdłuż wewnętrznej ulicy na parkingu z dojazdem od strony ul. Świętojerskiej, są to dwa wydzielone miejsca postojowe specjalnie oznakowane.

 

Wejście do lokalu i strefa obsługi podopiecznych.

Wejście główne do lokalu usytuowane jest bezpośrednio przy pieszym ciągu komunikacyjnym ulicy Andersa. Lokal użytkowany w poziomie parteru. Wejście główne wyposażone jest w drzwi przeszklone, aluminiowe wyposażone w samozamykacz, otwierane ręcznie. Wejście do budynku z poziomu chodnika z kontrolą dostępu. W lokalu znajdują się pomieszczenia w których realizowane są usługi rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej z elementami aktywizacji zawodowej, oraz wsparcie osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Korytarze są szerokie wyposażone w jednostronnie w poręcze, umożliwiające swobodne wymijanie się osób na wózkach inwalidzkich. Korytarze są otwarte prowadzą wzdłuż budynku. Wejścia do sal zajęciowych, pomieszczeń biurowych i technicznych wyposażone w samozamykacze. Szklane drzwi są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

Lokal nie posiada wind i klatek schodowych.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Lokal niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

W lokalu znajdują się dwie ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie toalety posiadają przestrzeń manewrową. Toalety wyposażone w miski ustępowe umieszczone  na niskiej wysokości i wyposażone w obustronne poręcze. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Toalety wyposażone są w system przywoławczy.

Brak pętli indukcyjnej.

Drzwi szerokie umożliwiające swobodny wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Ewakuacja odbywa wzdłuż korytarza do wejścia głównego.

 

Lokal w budynku przy ul. Twardej 1.

Dział Wsparcia Społecznego

Sposób dojazdu

Budynek w, którym znajduje się lokal usytuowany jest wzdłuż ulicy Twardej 1 w okolicy skrzyżowania ulic Twardej i Emilii Plater. Dojścia piesze są od ul. Twardej, ul. Emilii, Placu Grzybowskiego. Na najbliższym skrzyżowaniu ul. Twardej, znajdują się przystanki autobusowe, pobliskie przejścia dla pieszych na ul. Emilli Plater posiadają sygnalizację świetlną z sygnalizacją dźwiękową, najbliższe przejście na ul. Twardej jest bez sygnalizacji.

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej:

Autobus:

– Emillii Plater (229 m) – 109, 160, 171

– Pl. Grzybowski (252 m) – 102, 105

– Metro Świętokrzyska  (398 m) – 178, 517, 520

– Al. Jana Pawła II   (400 m) –  102, 105

– Rondo ONZ (404 m) – 109, 160, 174, 171, 178

Tramwaj: 

– Metro Świętokrzyska  (398 m) – 4, 15, 18, 35

– Rondo ONZ (404 m) – 10, 17, 33, 41

– Muranowska (457 m) – 15, 18, 35

Metro:

– Stacja Metra Rondo ONZ (331 m)
– Stacja Metra Świętokrzyska (395 m)

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed budynkiem wzdłuż wewnętrznej ulicy na parkingu z dojazdem od strony ul. Twardej, są to dwa wydzielone miejsca postojowe specjalnie oznakowane.

 

Wejście do lokalu i strefa obsługi podopiecznych.

Wejście główne do lokalu dostępne dla podopiecznych usytuowane jest bezpośrednio przy pieszym ciągu komunikacyjnym ulicy Twardej. Lokal użytkowany w poziomie parteru. Przed wejściem jest podwyższenie do którego prowadzi utwardzony podjazd umożliwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Lokal posiada łącznie dwa wejścia ogólnodostępne i dwa wejścia techniczne boczne znajdujące się w podcieniach budynku. Wejście główne wyposażone jest w drzwi aluminiowe wyposażone w samozamykacz, otwierane ręcznie. Wejście do budynku z poziomu chodnika. Hol wejściowy jest mały, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Korytarze są oddzielone drzwiami wyposażonymi w samozamykacze oznakowane są tabliczkami informacyjnymi.

W lokalu znajduje ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta posiada przestrzeń manewrową. Toaleta wyposażona w miskę ustępową umieszczoną na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów. Toaleta nie jest wyposażona w system przywoławczy.

Lokal nie posiada wind i klatek schodowych.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Lokal niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Brak pętli indukcyjnej.

Drzwi szerokie umożliwiające swobodny wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim.