Link

Menu

Co to jest wywiad środowiskowy?

Wywiad środowiskowy jest przeprowadzony przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni roboczych od  dnia złożenia wniosku o pomoc, bądź w sprawach niecierpiących zwłoki wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Wywiad środowiskowy jest przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej uzyskaniem pomocy.

Celem wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc.

Sytuację bytową ustala się na podstawie dokumentów, różnych w zależności od sytuacji życiowej wnioskodawcy i rodzaju pomocy, o jaką się ubiega. W szczególności są to dokumenty o wysokości dochodów (np. zarobki, emerytura, renta, świadczenia rodzinne i inne), stopniu niepełnosprawności, czy statusie osoby bezrobotnej, a także rachunki obciążające miesięczny budżet domowy.

Dokumenty obrazujące sytuację bytową warto przygotować wcześniej, jednakże w przypadku trudności z ich pozyskaniem, pracownik socjalny korzystając ze szczególnych uprawnień, pozyska je droga urzędową. Należy podkreślić, że zbieranie dokumentacji przez pracownika socjalnego może wydłużyć postępowanie.

Pracownik socjalny podczas wywiadu środowiskowego poprosi o okazanie dowodu tożsamości, celem identyfikacji oraz wprowadzenia danych osobowych do systemu pomocy społecznej.

Należy zapamiętać, że pracownik socjalny nigdy nie poprosi o kopię dowodu osobistego lub jego wypożyczenie celem skserowania!

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz zebranej niezbędnej dokumentacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby (rodziny). Osoba (rodzina) korzystająca z pomocy społecznej zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.