Link

Menu

Jak złożyć wniosek o pomoc?

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio u pracownika socjalnego, w kancelarii, bądź drogą korespondencyjną na adres Centrum Pomocy Społecznej. Podanie o pomoc można również złożyć elektronicznie za pomocą faksu lub adresu e-mail.

Złożenie wniosku wszczyna postępowanie administracyjne.

W ramach postępowań prowadzonych w systemie pomocy społecznej szczególne miejsce zajmuje rodzinny wywiad środowiskowy.