Link

Menu

Kto może ubiegać się o potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne niż ubezpieczone osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Wniosek może złożyć:

  • osoba zainteresowana 
  • świadczeniodawca (szpital) – niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego

Po złożeniu wniosku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie sytuacji osoby nieubezpieczonej, a w szczególności: spełnienie kryterium dochodowego oraz brak okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej powinna przedstawić dokumenty potwierdzające:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub status uchodźcy/ochrony uzupełniającej,
  • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • brak możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 
  • spełnienie kryterium dochodowego.

Po przeprowadzeniu postępowania decyzję wydaje Prezydent m.st. Warszawy. W przypadku decyzji pozytywnej prawo świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

  • dzień złożenia wniosku
  • w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym dzień udzielenia świadczenia.

Osoba, której w drodze decyzji administracyjnej zostało potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek niezwłocznie poinformować o:

  • każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej
  • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym istnieje konieczność niezwłocznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.