Link

Menu

Klauzula informacyjna pomoc suicydologiczna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Korzystanie z poradnictwa pod adresem email: ratunku@um.warszawa.pl nie wymaga podania żadnych danych osobowych, jednak w przypadku ich dobrowolnego podania przez osobę korzystającą z poradnictwa, przy braku przesłanek ustawowych do przetwarzania danych osobowych tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego lub ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, korzystający z poradnictwa kontaktując się z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego pod adresem email: ratunku@um.warszawa.pl wyraża zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych w wiadomościach kierowanych na adres email: ratunku@um.warszawa.pl. Podane przez korzystającego dane osobowe będą przetwarzane
w celu udzielania poradnictwa. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego z siedzibą przy ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Pomocy Społecznej za pomocą adresu iodcps@um.warszawa.pl
 3. Administrator danych osobowych – Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego– przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu/celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego;

2) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, w związku z udzielanym poradnictwem.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście
im. prof. Andrzeja Tymowskiego
.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływ na dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.