Link

Menu

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Olejniczaka, z którym można się skontaktować poprzez email: iodcps@um.warszawa.pl .

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.