Link

Menu

Opiekuńcza Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” i Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opiekuńcza Warszawa”.

 


Informacje dotyczące projektu
Wartość całkowita projektu: 3 695 419,78 zł
Wkład własny: 259 560,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 435 859,78 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 28.05.2022
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Partner projektu: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Cel główny projektu:
Wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.


Grupa docelowa:
Wsparciem zostaną objęte 103 osoby (73 kobiet i 30 mężczyzn), które z powodu wieku oraz choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych skierowana zostanie przede wszystkim do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.


Do projektu zostaną przyjęte osoby, które będą spełniały następujące kryteria formalne:
• potwierdzony fakt bycia osobą niesamodzielną, wymagającą wsparcia – na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
• mieszkają na terenie m.st. Warszawy.


Kryteria premiujące punktowane:
• kryterium dochodowe – do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 20 pkt,
• samotne zamieszkanie – 30 pkt,
• osoby korzystające z PO PŻ – 20 pkt.


Główne działania w projekcie:
• szczegółowa diagnoza potrzeb uczestników projektu,
• usługi opiekuńcze dla uczestników projektu,
• wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu,
• usługi świadczone w mieszkaniu wspomaganym dla 3 uczestników projektu.
Zapraszamy do udziału w Projekcie „Opiekuńcza Warszawa”.

Dokumenty do Projektu można składać od 1.07.2020 r.- rekrutacja ciągła (było do 30.09.2020 r. – aktualizacja terminu składania dokumentów do projektu w dniu 3.02.2021 r.) 
Wypełnione i podpisane dokumenty Kandydat może złożyć w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
adres: ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00
Agnieszka Rochalska – pracownik socjalny
tel. 22 277 41 26
e-mail: agnieszka.rochalska@cps.srodmiescie.warszawa.pl

 

Kontakt z biurem projektu:
Małgorzata Zakrzewska – koordynator projektu
tel. 22 277 49 87
e-mail: malgorzatazakrzewska@um.warszawa.pl

Załączniki: 

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Informacja o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa