Link

Menu

Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin

30.05.2018

 

 

Dla kogo? 

Projekt jest skierowany do rodziców, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, jak również kształtować i wzmacniać swoje umiejętności opiekuńczo –  wychowawcze. Oferta projektu ukierunkowana jest również na niesienie pomocy dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i zagrożeniu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej poprzez działania profilaktyczne w formie usług wsparcia rodziny.

Projekt skierowany jest dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Z czego można skorzystać? 

Wsparcie każdego uczestnika poprzedzone będzie diagnozą sytuacji na podstawie wywiadu środowiskowego oraz potrzeb rodziny.

W ramach projektu rodzice będą mieli możliwość skorzystania z:

 • Poradnictwa rodzinnego;
 • Grupy wsparcia z elementami edukacji;
 • Warsztatów edukacyjnych;
 • Usług społecznych w formie opiekuńczej;
 • Specjalistycznych usług opiekuńczych;
 • Konsultacji specjalistycznych;
 • Mediacji;
 • Wideotreningu komunikacji;
 • Wyjazdu i zajęć integracyjno – edukacyjnych;
 • Zajęć integracji sensorycznej (dla rodziców z małymi dziećmi);
 • Zajęć rozwojowo – edukacyjnych „Baby – Bzik” (dla rodziców z małymi dziećmi).

Oferta skierowana dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat obejmuje:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne;
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • Wyjazdy i zajęcia integracyjno – edukacyjne;
 • Konsultacje psychiatry dziecięcego;
 • Terapię indywidualną dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2021 roku. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie przez cały czas realizacji projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i rekrutacji można uzyskać u rejonowych pracowników socjalnych i asystentów rodzin Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście.

Dodatkowe informacje:

Justyna Żaczek

Koordynator projektu

607 825 475

PALETA SZANS I MOŻLIWOŚCI ŚRÓDMIEJSKICH RODZIN – PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 – 2020.