Link

Menu

Partnerzy

Partnerzy

 

Przy realizacji działań na rzecz mieszkańców Dzielnicy Śródmieście Centrum współpracuje z partnerami zewnętrznymi – zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz pozarządowego. Interdyscyplinarna  współpraca oparta na tworzeniu partnerstw pozwala na rozwijanie oferty wsparcia, skierowanej do różnorodnych grup odbiorców oraz wzmacniania  potencjału  społeczności  lokalnej.

 

Instytucje publiczne

 

 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Miejska instytucja wspierania rodziny, realizująca działania na rzecz rodzin oraz dzieci, organizująca m.in. pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, pomoc psychologiczną, doradztwo dla rodziców.

Więcej na temat partnera

 

Centrum Alzheimera

Centrum Alzheimera to specjalistyczna placówka terapeutyczna, rehabilitacyjna i opiekuńcza. Celem działania placówki jest zapewnienie opieki i wsparcia osobom przewlekle somatycznie chorym i niepełnosprawnym, przede wszystkim osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzinom i opiekunom.

Więcej na temat partnera

 

Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego współpracuje z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy w ramach projektu pn. ,,Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Więcej na temat partnera

 

 

Szkoły i uczelnie wyższe

  

Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego

Szkoła wspiera realizację różnorodnych wydarzeń na rzecz śródmiejskich rodzin, np. festynów, festiwali i pikników. Uczniowie szkoły uczestniczą także w spotkaniach wielopokoleniowych z seniorami, podopiecznymi Centrum.

Więcej na temat partnera

 

Zespół Szkół nr 23 w Warszawie

Uczniowie Zespołu Szkół nr 23 uczestniczą w spotkaniach dotyczących  wolontariatu oraz działają wolontarystycznie na rzecz podopiecznych Centrum w ramach projektu Pogotowie Lekcyjne i wolontariatu akcyjnego.

Więcej na temat partnera

 

Organizacje pozarządowe

  

Fundacja Centrum Praw Kobiet   

Misją Fundacji jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Współpraca Centrum z Fundacją  polega na udzielaniu bezpośredniej pomocy na rzecz kobiet – mieszkanek dzielnicy doznających przemocy domowej w postaci zapewnienia schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia, pomocy prawnej oraz psychologicznej.

Więcej na temat partnera

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę               

Misją Fundacji jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego dzieciństwa, poszanowania ich godności i podmiotowości, ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomagamy dzieciom doświadczającym przemocy. Centrum współpracuje z Fundacją przy realizacji Programu  „Dobry Rodzic-Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci.”

Więcej na temat partnera

  

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie różnych form pomocy rodzinom i opiekunom chorych oraz popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o chorobie Alzheimera. W ramach współpracy w Centrum organizowane są spotkania edukacyjne oraz grupy wsparcia.

Więcej na temat partnera

 

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział Warszawski           

Stowarzyszenie zajmuje się integracją środowiska artystów, wspieraniem rozwoju młodych talentów, propagowaniem edukacji muzycznej poprzez organizację koncertów i spotkań muzycznych. W ramach współpracy organizowane są próby zespołu muzycznego seniorów, spotkania muzyczne oraz koncerty dla  podopiecznych Centrum.

Więcej na temat partnera

 

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska

Celem Fundacji jest wspieranie osób potrzebujących, ubogich, niepełnosprawnych oraz ich aktywizacja społeczna. Współpraca Centrum z Fundacją obejmuje różnorodne działania na rzecz naszych podopiecznych – zarówno dzieci, rodzin jak i seniorów.

Więcej na temat partnera

 

Powiślańska Fundacja Społeczna

Celem działania Fundacji jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin. Centrum współpracuje z Fundacją w zakresie wspierania rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz rozwiązywaniu trudności.

Więcej na temat partnera

 

 

Fundacja Praw Dziecka     

Fundacja Praw Dziecka zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom z rodzin ubogich, których sytuacja materialna i społeczna nie pozwala na zaspakajanie ich podstawowych potrzeb. Centrum wraz z Fundacją organizuje cykliczne kiermasze odzieży używanej i przedmiotów użytkowych „Podaj Dalej”.

Więcej na temat partnera

 

Fundacja Wsparcie

Celem Fundacji jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom zaburzonym psychicznie oraz osobom starszym. Współpraca z Fundacją polega na organizacji różnego typu wydarzeń – warsztatów, wykładów, spotkań dla seniorów oraz prowadzeniu wolontariatu dla osób potrzebujących wsparcia.

Więcej na temat partnera

 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa-Śródmieście

Celem działania związku jest zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów oraz rozwiązywanie problemów socjalno-bytowych, rehabilitacja społeczna, zdrowotna, niwelowanie barier izolacji społecznej, poprzez aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu środowiska. W ramach współpracy organizowane są spotkania i pogadanki dla seniorów – podopiecznych Centrum.

Więcej na temat partnera