Link

Menu

Zaawansowana Praca Socjalna

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo podjęto dodatkowe działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się COVID-19

Podczas spotkań osobistych prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości oraz zasłanianie nosa i ust. Jednocześnie informujemy, że pracownicy CPS zostali wyposażeni w maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w CPS.

Osoby z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 proszone są o natychmiastowe zgłoszenie się do odpowiednich służb medycznych i kontaktowanie się z pracownikami CPS telefonicznie lub mailowo.

Sekcja Zaawansowanej Pracy Socjalnej w ramach struktur CPS realizuje zadania wskazane w art. 45 ust. 1- 4 Ustawy o pomocy społecznej, tj. świadczenia usług w formie pracy socjalnej, rozumianej, jako działalność zawodowa, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do  funkcjonowania w społeczeństwie poprzez adekwatne pełnienie ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potencjału rozwojowego klientów.

Obszar podejmowanych działań Sekcji Zaawansowanej Pracy Socjalnej wiąże się przede wszystkim z problematyką wykluczenia społecznego, ekonomicznego, zagrożenia bezdomnością

Pracownicy socjalni Sekcji Zaawansowanej Pracy Socjalnej:

 • we współpracy z Klientem przygotowują szczegółową diagnozę sytuacji społecznej klienta, określają obszary problemowe, dążą do ustalenia przyczyn ich istnienia, wypracowują dynamiczny, zindywidualizowany plan naprawczy i wspierają klienta w jego realizacji;
 • wspierają osoby lub rodziny, w wyzwoleniu sił i zasobów, zmierzających do zmniejszenia poczucia lęku, braku wpływu na swoją sytuację życiową;
 • poprzez pogłębioną diagnozę sytuacji pomagają w zrozumieniu przez osobę lub rodzinę natury istniejącego, niekorzystnego stanu rzeczy i wynikających z niego problemów;
 • pomagają w identyfikacji i uświadomieniu istniejących uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych osób lub rodzin, które wpływają na ich funkcjonowanie społeczne i pełnienie ról;
 • asystują we wspólnym załatwianiu spraw urzędowych, wzmacniając podmiotowość klientów i ułatwiając nabywanie nowych umiejętności i kompetencji;
 • prowadzą poradnictwo w ramach kompetencji pracownika socjalnego;
 • organizują poradnictwo i usługi specjalistyczne,
 • prowadzą działania zmierzające do reintegracji ze środowiskiem;

Działania prowadzone przez pracowników socjalnych sekcji zaawansowanej pracy socjalnej:

 • Zapobieganie eksmisjom (pomoc w przygotowaniu wniosków do Sądu, sprzeciwów od wyroków zaocznych, monitorowanie postępowań sądowych, kontakty z komornikami);
 • Pomoc w uzyskaniu lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych;
 • Pomoc w uregulowaniu zadłużeń (długi czynszowe, kredyty, pożyczki, upadłość konsumencka);
 • Udzielanie poradnictwa z zakresu przysługujących świadczeń i uprawnień (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, ustalanie stopnia niepełnosprawności, dodatki mieszkaniowe, ulgi i uprawnienia dla seniorów itp.);
 • Prowadzenie elementów edukacji finansowej dla rodzin/osób;
 • Wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych, w tym zawieranie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności;
 • Udzielanie pomocy niskoprogowej i działań o charakterze osłonowym, mającym na celu na celu zapobieganie degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych w tym patrolowanie wspólnie ze Strażą Miejska skupisk osób bezdomnych;
 • Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w placówce dla osób bezdomnych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zgłoszenia zagrożenia życia lub zdrowia osób/rodzin;
 • Współpraca ze służbami publicznymi i mundurowym, organizacjami państwowymi i pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania bezdomności i jej skutkom

Podstawowym narzędziem pracy jest wywiad środowiskowy, o którym mowa  w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku oraz kontrakt socjalny, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

Więcej informacji udziela Koordynator Sekcji Zaawansowanej Pracy Socjalnej Agnieszka Wnorowska w siedzibie Centrum przy ul. Konwiktorskiej 3/5 lub pod numerem tel. 786 852 439.