Link

Menu

Pomoc finansowa

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dnia 12 marca 2004 r. tj. na osobę samotnie gospodarującą – 701 zł, na każdą osobę w rodzinie – 528 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 ww. ustawy lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Powody trudnej sytuacji życiowej wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej to:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji uchodźców,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza to kryterium. Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, mogą skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast rodzaj, forma, i ewentualna odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny.

Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Znajdź pracownika i skontaktuj się
Wyszukiwarka na dole strony.

Zasiłek stały

Dowiedz się więcej

Zasiłek okresowy

Dowiedz się więcej

Zasiłek celowy

Dowiedz się więcej

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.