Link

Menu

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej:

  • samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego (701 zł) wskazanego w ustawie o pomocy społecznej,
  • pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego (mniejszy lub równy 528 zł)

Całkowita niezdolność do pracy – oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

  • w przypadku osób samotnych – różnicę pomiędzy kwotą 701 zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą, a posiadanym dochodem
  • w przypadku osób w rodzinie – różnicę pomiędzy kwotą 528 zł na osobę w rodzinie, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 645 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30 zł.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Jeśli złożyłeś wniosek o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  i oczekujesz na jego wydanie możesz złożyć wniosek o przyznanie zasiłku stałego. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i spełnieniu przesłanek przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, do czasu przyznania zasiłku stałego, z urzędu przyznaje się zasiłek okresowy.