Link

Menu

Pomoc

 PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA POMOCY

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Dzielnicy Śródmieście. Cele działania Centrum oraz zasady udzielania świadczeń, w tym szczegółowe zasady regulujące prawo do świadczeń pieniężnych określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2019 roku poz.1507 z póź. zm.)

Każdy mieszkaniec Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jest w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia, może zgłosić się do Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego gdzie uzyska niezbędną pomoc i wsparcie.

Celem pomocy jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, w dążeniu do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

– ubóstwa;

– sieroctwa;

– bezdomności;

– bezrobocia;

– niepełnosprawności;

– długotrwałej lub ciężkiej choroby;

– przemocy w rodzinie;

– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych lub wielodzietnych;

– trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

– trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;

– alkoholizmu lub narkomanii;

– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

– klęski żywiołowej lub ekologicznej

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej

Istotnym elementem postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego .

Pracownik socjalny, pracujący w przypisanym mu rejonie przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Wszelkie informacje zawarte w wywiadzie objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystywane jedynie dla celów pomocy społecznej, za zgodą osoby zainteresowanej.. Pracownicy socjalni są pracownikami „pierwszego kontaktu”, rozpoznają potrzeby osób i rodzin zgłaszających się o pomoc ,planują niezbędną pomoc, udzielają szczegółowych informacji o zakresie i możliwości uzyskania wsparcia ,o przysługujących uprawnieniach do korzystania ze świadczeń oraz organizują w razie potrzeby specjalistyczną pomoc w ramach oferty Centrum lub w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

Udzielanie informacji, wsparcia, poradnictwo specjalistyczne i wszelkie działania pracownika socjalnego ,które mają na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, a które nie wymagają prowadzenia procedury administracyjnej, przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, określa się mianem pracy socjalnej.

Poradnictwo, Praca socjalna i interwencja kryzysowa

Dowiedz się więcej

Pomoc niepieniężna

Dowiedz się więcej

Pomoc usługowa

Dowiedz się więcej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dowiedz się więcej

Pomoc finansowa

Dowiedz się więcej

Asysta rodzinna

Dowiedz się więcej