Link

Menu

Pomoc usługowa

Pomoc usługowa kierowana jest do osób samotnych, które ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobę, podeszły wiek, bądź z innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie to przysługuje również osobom, którym członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców dzielnicy są świadczone w miejscu ich zamieszkania.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy usługowej powinny zgłosić się do rejonowego pracownika socjalnego Zespołu Pomocy Usługowej i dopełnić formalności. Do zadań pracownika socjalnego należy dokonanie analizy i oceny zjawiska oraz przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Podstawą korzystania z pomocy usługowej jest wydana przez Centrum decyzja administracyjna.

Od dnia 01 lutego 2018 r. usługi opiekuńcze na terenie st. Warszawy organizuje i koordynuje Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” (CUS), z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 11 w Warszawie, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, który je przyznaje. CUS zostało utworzone przez m.st. Warszawa w celu ujednolicenia standardu i podniesienia jakości świadczonych usług opiekuńczych.

Poniżej znajduje się uchwała nr LIX/1566/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” – Uchwała

 

Centrum Pomocy Społecznej realizuje następujące usługi:

 

Usługi opiekuńcze

Dowiedz się więcej

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dowiedz się więcej

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dowiedz się więcej

  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych

Dowiedz się więcej

 

Usługi Działu Wsparcia Społecznego

Dowiedz się więcej

 

Pobyt całodobowy

Dowiedz się więcej

 

Dzienny Dom Pobytu Centrum Alzheimera

Dowiedz się więcej

 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dowiedz się więcej