Link

Menu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne zaburzenie o podłożu psychicznym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są udzielane bez względu na dochód osoby lub rodziny, natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny. Każda zgłaszana sprawa dotycząca udzielenia pomocy jest rozpatrywana indywidualnie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez profesjonalną kadrę: psychologa, pedagoga, logopedę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta, pielęgniarkę, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie lub niepełnosprawnymi intelektualnie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

  • uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
  • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.

Szczegółowy zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy funkcjonuje jeden Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą przy ul. Wilczej 9a. Obecnie w Domu może przebywać jednocześnie 25 osób. Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
Środowiskowy dom samopomocy to ośrodek wsparcia dziennego dla osób:

  • upośledzonych umysłowo z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Jak uzyskać pomoc?

Rodziny zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi powinny zgłosić się do rejonowego pracownika socjalnego Zespołu Pomocy Usługowej w siedzibie Centrum przy ul. Konwiktorskiej 3/5  lub pod numerem tel. 22 277 41 26 lub 661 109 813.

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.