Link

Menu

Działania interwencyjne

Pracownicy socjalni wraz z I Oddziałem Terenowym Straży Miejskiej m.st. Warszawy w okresie jesienno –  zimowym  patrolują miejsca, w których gromadzą się i przebywają osoby bezdomne, w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb osób bezdomnych (informacja o miejscach noclegowych, schroniskach, jadłodajniach).

W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia pracownicy socjalni podejmują działania interwencyjne, zmierzające do zapewnienia osobom bezdomnym opieki lekarskiej.

Na terenie Miasta st. Warszawy działają organizacje pozarządowe świadczące pomoc osobom bezdomnym w formie schronienia i posiłku, współpracujące z m.st. Warszawą i otrzymujące na ten cel dotacje.

Wykaz placówek i miejsc świadczących pomoc dla osób bezdomnych:

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/pomoc-spoleczna/pomoc-dla-os-b-bezdomnych-i-najubo-szych