Link

Menu

Pomoc rodzinom z dziećmi

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo podjęto dodatkowe działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się COVID-19

Podczas spotkań osobistych prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości oraz zasłanianie nosa i ust. Jednocześnie informujemy, że pracownicy CPS zostali wyposażeni w maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w CPS.

Osoby z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 proszone są o natychmiastowe zgłoszenie się do odpowiednich służb medycznych i kontaktowanie się z pracownikami CPS telefonicznie lub mailowo.

Centrum Pomocy Społecznej w ramach struktury organizacyjnej wyodrębniło Sekcję Wspierania Rodzin. Do jej zadań należy wsparcie rodziców, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, w tym głównie funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Do podstawowych zadań Sekcji należy w szczególności:

  • organizacja poradnictwa rodzinnego,
  • zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pomocy w formie asystenta rodziny oraz organizowanie innych form pracy w oparciu o plan pomocy rodzinie,
  • udzielanie wsparcia socjalnego i psychologicznego,
  • praca z rodzicem nad jego motywacją do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej jego rodziny, podtrzymaniem tej motywacji oraz nad budowaniem poczucia własnej wartości oraz sprawczości,
  • współpraca z rodzicami dzieci umieszczonymi w pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
  • szeroko pojęta współpraca ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w pracę na rzecz poprawy sytuacji dziecka w rodzinie tj. kuratorami, przedstawicielami placówek oświatowych, żłobków i przedszkoli, policją, partnerami lokalnymi, instytucjami pieczy zastępczej,
  • prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich,
  • wsparcie dzieci z rodzin wieloproblemowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego,
    organizacja, koordynacja i realizacja programów i projektów kierowanych, w szczególności do rodzin z dziećmi.

Pomoc świadczona przez pracowników Sekcji jest nieodpłatna, bez względu na posiadany przez rodzinę dochód.

Współpraca najczęściej ma charakter dobrowolny. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy występuje podejrzenie zagrożenia zdrowia, życia lub bezpieczeństwa któregoś z członków rodziny, w tym w szczególności dzieci. Wówczas pracownicy podejmują w stosunku do rodziny działania mające charakter interwencyjny.

Jak uzyskać pomoc?
Rodziny zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy powinny zgłosić się do Koordynatora Sekcji Wspierania Rodzin Magdaleny Sławińskiej w siedzibie Centrum przy ul. Konwiktorskiej 3/5 (pokój nr 8) lub pod numerem tel. 22 277 41 38 lub 514 583 572 lub rejonowego pracownika socjalnego.